Ładuję...

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM   

§ 1 Definicje pojęć

1. Sklep internetowy – serwisy zamówień  internetowych znajdujące się pod adresami: x4y.eu | https://dongleserver.eu | https://elebike.eu stanowią własność P.P-BiP-U "ACS" Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa.

2. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest mowa o: 
   a) SPRZEDAWCY - należy przez to rozumieć ACS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa, wpisaną do rejestru      przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055681, posiadającą nr NIP 521-008-07-98 i REGON: 011031029
   b) SKLEPIE - należy przez to rozumieć serwis zamówień internetowych prowadzony przez Sprzedawcę pod podanymi w pkt. 1 adresami;
   c) UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć  osobę posiadającą status konsumenta w rozumienu Art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny w brzmieniu zmienionym przez ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, a także osobę fizyczną lub prawną prowadząca działalność gospodarczą;
   d) CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – liczba dni roboczych w jakich ACS Sp. z o.o.  skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Głównego na adres wskazany przez Użytkownika;
   e) MAGAZYN GŁÓWNY – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Użytkowników;
   f) DZIAŁ REKLAMACJI -  miejsce składania reklamacji i zgłaszania niezgodności  towaru z umową.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady dokonywania przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie.

2. Oferta produktowa  Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu  Kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Użytkownika nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Użytkownik wypełniając formularz zamówienia składa tym samym ofertę kupna określonego towaru lub kilku pozycji towarowych.  Po otrzymaniu przez Sprzedajacego zamówienia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do weryfikacji. Niezwłocznie po zweryfikowaniu danych w zamówieniu Użytkownik otrzymuje pisemna informację o przewidywanym terminie realizacji, sposobie płatności, warunkach i sposobie dostawy. Umowa kupna–sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji warunków realizacji zamówienia przez Użytkownika.

3. Właściciel  Sklepu dochowuje należytej staranności i dokłada wszelkich starań, aby opisy  prezentowanych towarów  były  przejrzyste i czytelne dla Użytkownika oraz aby dane techniczne produktów były zgodne ze specyfikacją producenta.

4.  W Sklepie prezentowane są towary fabrycznie nowe oraz  regenerowane. W przypadku towarów innych niż fabrycznie nowe stosowna informacja w sposób wyróżniony opisuje prezentowany produkt. Wszystkie towary są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz  zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancje jakości producenta lub Sprzedawcy. Warunki gwarancji podane są w karcie danego produktu. W przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

5. Rejestracja przez Użytkownika konta w Sklepie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.

6. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. 

7. Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia wysyłane na terenie Polski.
 

§ 3 Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest rejestracja Użytkownika i akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej.

2. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
   a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,  
   b) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

3. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, osoba uzyskuje status Użytkownika.

4. Podczas Rejestracji w serwisie internetowym użytkownik musi podać następujące dane: 
   a) adres e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,
   b) hasło, 
   c) imię i nazwisko,
   d) adres zamieszkania lub siedziby 
   e) numer telefonu.

5. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie sklepu internetowego www.x4y.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego są chronione i nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

6. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sprzedawca zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Przesyłanie przez Sprzedawcę korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), na adres domowy lub e-mail Użytkownika, wymaga jego odrębnej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. 

8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §3  pkt 5 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.
 
§ 4 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów 

1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacyjnie podana jest także cena netto.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest ceną ofertową, w chwili zatwierdzenia przez Użytkownika warunków realizacji zamówienia otrzymanych od Sprzedawcy ustalona cena staje się ceną ostateczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwanie niedostępnych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania w nich zmian.

3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów dostawy.

4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru  sposobu dostarczenia zamówienia. 

§ 5 Składanie i przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Przedmiotem zamówień są towary znajdujące się ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia. 

2. Użytkownik składa zamówienie na towar  korzystając z „Koszyka zamówień”.

3. Poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka” Użytkownik akceptuje wybrane produkty zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

4. Po naciśnięciu przycisku „Realizuj zamówienie”, na podany przez Użytkownika adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

5. Sprzedawca weryfikuje złożone zamówienie i przekazuje Użytkonikowi droga elektroniczna lub telefonicznie ostateczne warunki realizacji do akceptacji.

6. Czas realizacji zamówienia podawany jest Użytkownikowi po weryfikacji zamówienia. Ustalony czas realizacji zamówienia może się zmienić (skrócić lub wydłużyć) z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

7. Zamówiony towar może być odebrany przez Użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną z magazynu Sprzedawcy lub wysłany z pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Użytkownik obciążany jest kosztami dostawy. Ich wysokość podawana jest na stronie Sklepu w trakcie procesu składania zamówienia.

§ 6 Formy płatności

Sklep przyjmuje następujące formy płatności:

  a)  Za pobraniem - płatność  gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki

  b)  Gotówką – w siedzibie Sprzedawcy

  c)  Bezpośrednim przelewem bankowym na rachunek sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu zamówienia,

  d)  Szybkim przelewem internetowym (e-przelewem) - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl,

  e)  Za pośrednictwem serwisu PayPal

 Użytkownicy, którym Sprzedawca  przyznał kredyt kupiecki  otrzymują faktury z płatnością odroczoną.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

a) dla Użytkowników posiadających status konsumenta

1. Użytkownik posiadający status konsumenta (§ 1, pkt. 2c) może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (czternastu dni) od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pisemnie  na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy  biuro@acs.com.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedawcy.  Sprzedawca  niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika, zobowiązany jest on do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie,  a w każdym przypadku nie późniejniż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

4. Konsument zobowiazany jest dostarczyć lub odesłać pocztą zwracany towar na adres Działu Reklamacji: ACS  Sp. z o.o., ul. Hery 23,  01-497 Warszawa. 

5. Zwrotowi na rzecz konsumenta podlegają wszystkie opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów, w tym zwrotne koszty przesyłki pocztowej w terminie 14 dni od otrzymania lub potwierdzonego wysłania zwracanego towaru.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument zgodzi sie na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi  żadnych opłat w związku z tym zwrotem

7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

b) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą objętych ochroną konsumencką (dla umów nie mających charakteru zawodowego).

  1. Użytkownik będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, objęty ochroną konsumencką może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (czternastu dni) od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pisemnie  na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy  biuro@acs.com.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedawcy.  Sprzedawca  niezwłocznie przesyła użytkownikowi  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika, zobowiązany jest on do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie,  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  4. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć lub odesłać pocztą zwracany towar na adres Działu Reklamacji: ACS  Sp. z o.o., ul. Hery 23,  01-497 Warszawa. 
  5. Zwrotowi na rzecz Użytkownika podlegają wszystkie opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów, w tym zwrotne koszty przesyłki pocztowej w terminie 14 dni od otrzymania lub potwierdzonego wysłania zwracanego towaru.
  6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Użytkownik zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

c) dla Użytkowników nie posiadających statusu konsumenta, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nie objętych ochrona konsumencką oraz konsumentów, w przypadku, gdy konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

1. Użytkownik może odstąpić od umowy za zgodą Sprzedawcy.

 

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Użytkownik składa reklamacje pocztą zwykłą na adres siedziby Sprzedającego lub elektroniczną na adres:  biuro@acs.com.pl 
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Sprzedawcy. 
3. Warunkiem rozpatrzenia przez Sprzedawcę  reklamacji jest:
   a) posiadanie przez produkt wad fabrycznych, uszkodzeń lub niezgodność dostawy z zamówieniem
   b) dostarczenie towaru reklamowanego do Działu Reklamacji na adres:  ACS Sp. z o.o., ul. Hery 23, 01-497 Warszawa wraz z dokumentem reklamacji i oryginalnym opakowaniem.
4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy.

5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczonych towarów Sprzedawca spróbuje naprawić wadliwy towar, a jeśli będzie to nieskuteczne to dostarczy Użytkownikowi nowy niewadliwy egzemplarz. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego egzemplarza nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

§ 11 Konkursy i Promocje

Sklep może organizować konkursy i promocje. Wszelkie kwestie związane z ich organizowaniem, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w regulaminach konkursów.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny z pźniejszymi zmianami oraz ze zmanami wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W przypadku Użytkownika posiadającego status konsumenta sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Użytkownika lub sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.x4y.pl. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść. 

Copyright © 2011-2021 ACS | NIP: PL5210080798 | Adres: ul. Hery 23, 01-497 Warszawa | tel. (22) 638 18 15 | e-mail: biuro@acs.com.pl